CAMIN

Restaurant, 2021

"ไก่กลางกรุง" Thai pop-culture inspired chicken with local.
ถ้ามองภาพวิถีชีวิตไทย ๆ จะเห็นบ้านไม้มีไต้ถุน รอบๆบ้านอาจปลูกผัก ปลูกต้นไม้ และมีไก่ทั้งเล็กใหญ่ ผุดให้เกิดไอเดียจากคำที่ผสมผสานกัน
ระหว่าง บ้าน กับ barn [โรงนา] นำมาใช้ในการออกแบบที่ต้องการสื่อถึงอาหารและวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ผ่านการเล่าเรื่องและขัดเกลาไอเดียจาก "ไก่" และ "เล้าไก่"